Sote-uudistus tarvitsee asiakkaansuojaa

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling kritisoi puheenvuorossaan hallituksen sote-esitystä kuluttajansuojan puutteesta.

Ottamatta kantaa laajemmin sote-uudistuksen tarpeellisuuteen ja toteuttamistapaan Kuluttajaliitto pitää tärkeänä sitä, että valinnanvapauden piiriin tulevien sote-palvelujen käyttäjien oikeudet pitää turvata kuluttajansuojan periaatteiden mukaisesti.

Kuluttajansuojan keskeisiä periaatteita ovat muun muassa suoja harhaanjohtavalta markkinoinnilta, oikeus rahalliseen korvaukseen palvelun puutteen perusteella sekä antaa mahdollisuus viedä riita-asiat tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen ratkaistavaksi.

Hallituksen Sote-esityksen mukaan kuluttajansuoja tulee olemaan vain osassa valinnanvapauden piiriin kuuluvissa palveluissa. Lakiluonnoksessa ei ole yleisiä asiakkaan suojaa koskevia säännöksiä.

Nykyisin asiakkaansuoja vaihtelee palveluntuottajan mukaan

Kuluttajansuojalakia sovelletaan lähtökohtaisesti elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliseen sopimussuhteeseen. Julkisyhteisöjen järjestämät, pääosin verovaroin rahoitettavat ja ilman taloudellisia tulostavoitteita tarjottavat palvelut jäävät kuluttajasuojalain soveltamisalan ulkopuolelle.

Tällä hetkellä kuluttajansuojalakia sovelletaan yksityisiin terveyspalveluihin sekä palvelusetelillä hankittuihin terveyspalveluihin. Terveyspalveluiden käyttäjien oikeusturva tällä hetkellä siis vaihtelee palveluiden tuottajasta riippuen.

Mikäli tämä nykytilanne halutaan sote-uudistuksen yhteydessä säilyttää eikä palvelun tuottajien ja näiden asiakkaita haluta valinnanvapauden piirissä olevissa palveluissa samalle viivalle kuluttajansuojan suhteen, on tärkeää, että poliittinen päätös tämän suhteen on tietoinen ja harkittu.

Miten nykytilaa pitäisi korjata

Kuluttajaliiton mielestä valinnanvapaus tarvitsee tuekseen vahvan ja laajan asiakkaansuojan, joka tulee selkeästi kirjoittaa valinnanvapaus- tai palveluntuottajalainsäädäntöön. Mikäli poliittisena tavoitteena on, että palvelun käyttäjän oikeusturva on valinnanvapauden piirissä olevissa palveluissa aina sama palvelun tuottajasta riippumatta (yksityinen vs. julkinen) tulee laissa esimerkiksi mainita ne kuluttajansuojan periaatteet, joita sovelletaan kyseisiin palveluihin tuottajasta riippumatta.

Mikäli kuluttajansuojaa tai sen yleisiä periaatteita ei saada kattamaan tasapuolisesti kaikkia valinnanvapauden piirissä olevia sote-palveluita, asettaa se niin palveluntuottajat kuin palveluiden käyttäjät eriarvoiseen asemaan.

Kuluttajaliitto katsoo, että lakeihin on sisällytettävä selvästi ne keskeiset kuluttajansuojan periaatteet, joita noudatetaan kaikissa valinnanvapauden piirissä olevissa palveluissa palveluntuottajasta riippumatta. Muussa tapauksessa lakien oikean tulkinnan hakeminen saattaa viedä useita vuosia. Epäselvyys tekisi myös sote-uudistukseen liittyvästä palveluiden käyttäjille suunnatusta tiedotuksesta hankalaa.